Petr Dvořák chce nový kanál ČT3

pátek, 26. srpna 2011, 09:03 TV MediaGuru

Petr Dvořák nabídl veřejnosti svůj kandidátský projekt. Uvažuje v něm mj. o zavedení nového kanálu ČT3 pro děti a pro vysílání vzdělávacích pořadů.

Česká televize stojí podle Petra Dvořáka na prahu nové digitální éry. Prošla úspěšně procesem digitalizace a má velkou šanci obhájit svoji existenci a nadále naplňovat své poslání, kterým je veřejná služba společnosti, píše na úvod svého projektu. Za základní považuje, aby se ČT odlišila od svých komerčních protějšků. Měla by toho dosáhnout naplňováním čtyř základních principů:

1. Kvalita – jakožto základní hodnota vysílání každého pořadu ČT.

2. Respekt – práce ČT by měla vždy vzbuzovat respekt.

3. Odvaha – ČT by se neměla bát objevovat nová témata, přinášet nové pořady a nacházet nové tvůrce.

4. Kreativita – jako nutná podmínka tří předcházejících hodnot.

Petr Dvořák se domnívá, že ČT stojí v současnosti před třemi hlavními úkoly. Jsou jimi: konsolidace veřejné služby (zejména nastolení transparentnosti a otevřenosti), konsolidace programu (především jasné vymezení ČT1 jako vlajkového kanálu), konsolidace ekonomiky (snížení nákladů ve všech oblastech).

Ve vlastní tvorbě by v případě zvolení rád navázal na producentský systém s programovou specializací a je připraven do budoucna zajistit minimálně stejný objem financí na výrobu pořadů jako v minulosti. Do budoucna by pak plánoval přesouvat uspořené finance do vlastní tvorby.

Z hlediska programové profilace by spojil funkci šéfa kanálu ČT1 s obnoveným programovým ředitelem, který by byl nadřízen všem vedoucím ostatních kanálů. Rád by prosazoval zavedení nového terestrického kanálu ČT3, zaměřeného na vysílání pro děti a vzdělávacích pořadů s tím, že by začal vysílat ještě do konce roku 2012.

Pro oblast zpravodajství hodlá prosazovat posílení současných zpravodajských pořadů na ČT1 a razantní změnu formátu a výrazné posílení novinářského a editorského týmu hlavní zpravodajské relace Události. Zároveň chce dbát na další rozvíjení zpravodajského kanálu ČT24.

Pro sportovní kanál ČT4 by předefinoval jeho zaměření a strategii, aby přinášel divákům vedle událostí velkého významu, jako je olympiáda, i menšinové sporty, sportovní aktuální publicistiku, odborné sportovní diskuse a pořady podporující volnočasové aktivity a zdravý životní styl.   

Významně hodlá podporovat spolupráci České televize s regiony, a to nejen formou zpravodajství, ale i hledáním dalších širších forem regionální spolupráce.

Chce zjednodušit organizační strukturu, snížit počet ředitelů na první úrovni řízení, prosazovat na jedné straně samostatnost a zodpovědnost v rozhodování, ale na druhé straně vytvořit systémy jasných kontrolních mechanismů pro posuzování všech finančních toků a smluvních ujednání.

V oblasti ekonomiky se hodlá zaměřit na trvalé snížení nákladů ve všech oblastech. Plánuje zajistit v příštích dvou až třech letech minimální úsporu ve výši 7-10 % režijních a 4-6 % osobních nákladů tak, aby televize byla schopná bez jakéhokoli ohrožení plánovat všechny své budoucí investice.

Za důležitou oblast pro změnu považuje marketing a komunikaci s veřejností. Uvažuje o redefinici grafické tváře České televize včetně návratu k využití původního klasického loga televize a nastavení nové zvukové a hudební složky používaných předělů a vnitřní grafiky.

V oblasti obchodu chce zahájit diskusi s mediálními agenturami o změně prodávaných cílových skupin pro program ČT2, aby reklama prodávaná na tomto kanále "nedevastovala jeho zaměření". Zároveň bude chtít prověřit systém mediálních partnerství a začít měřit jeho efektivitu ve prospěch České televize.

-mav-