Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů správcem PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 14 000 Praha 4 - Nusle, IČO: 26210738, provozovatelem webu MediaGuru.cz, www.mediaguru.cz, e-mail.: info@mediaguru.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu mého e-mailu, jména a příjmení, IP adres a informací shromážděných ze souborů cookies (informací, převáděných z internetové stránky do zařízení).

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem:

zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), činění jiných marketingových aktivit a pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

Beru na vědomí, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tento souhlas poskytuji zcela dobrovolně na dobu určitou pěti let ode dne udělení tohoto souhlasu a mohu jej kdykoliv bezplatně na shora uvedených kontaktech Správce odvolat.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

  • mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování mých osobních údajů.;
  • mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat;
  • pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých osobních údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
  • nemám povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytuji je však svobodně a dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl použít mé osobní údaje ke shora uvedeným účelům;
  • v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR;
  • mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR, aniž by byly poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost mých práv a poskytnuta účinná právní ochrana (zejména na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 GDPR);
  • příjemcem mých osobních údajů je Správce a zaměstnanci Správce, dále mediální a marketingová agentura a obchodní partneři Správce; jsem si vědom/a že dalším příjemcem bude spol. Rocket Science Group, se sídlem Atlanta, Georgia, USA (poskytovatel služby Mailchimp©), jejíž systém bude využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních nabídek (blíže k podmínkám zpracování údajů poskytovatelem na https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Pokud Správce obdrží moji žádost o přístup k osobním údajům a informacím uvedeným dle čl. 15 GDPR, které se mne týkají, resp. opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, bude mne Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by ze strany Správce nebylo přijato opatření, o které požádám, Správce je povinen mne informovat bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí mé žádosti, a o důvodech nepřijetí opatření. Správce mne v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR není povinno zcela nebo zčásti mé žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li má žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech mi Správce může (a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dále uvedeny na webových stránkách Provozovatele.

Dále tímto uděluji Správci ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, výslovný souhlas s tím, aby užil mou sdělenou e-mailovou adresu ke kontaktování a zasílání obchodních sdělení (s informacemi o novinkách, produktech a službách) poskytovaných Správcem (tj. např. Newsletter Správce), poskytovateli služeb nebo třetími osobami (příjemci osobních údajů uvedených shora v tomto souhlasu). Jsem si vědom/a že jsem oprávněn/a kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem v nich uvedeným (tj. odhlášením z odběru obchodních sdělení).

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se všemi výše uvedenými skutečnostmi a svým potvrzením vědomě souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu.