ČT se obává manipulace MF Dnes, zveřejňuje odpovědi

úterý, 14. února 2017, 17:32 TV MediaGuru

ČT zveřejňuje odpovědi pro MF Dnes týkající se PR agentur ještě před jejich otištěním v deníku.

Česká televize se rozhodla v úterý 14. února zveřejnit ještě před samotným otištěním v novinách své odpovědi pro deník MF Dnes (Mafra), který se zajímá o průběh veřejné zakázky televize v oblasti PR. ČT zdůvodnila, že se k tomuto nezvyklému kroku rozhodla z obavy, aby nemusela čelit dezinformačnímu textu ze strany deníku mediální skupiny Mafra. ČT uvedla, že od MF Dnes obdržela celkem šest otázek (viz níže) ohledně veřejné zakázky na PR služby.

"Česká televize nemá co skrývat. Avšak vzhledem k tomu, že pět ze šesti otázek implikuje podivné souvislosti a spekulace, jež ignorují znalost základních principů zákona o zadávání veřejných zakázek, a vzhledem k tomu, že Česká televize již má zkušenost s manipulativním článkem Mladé fronty Dnes, který byl postaven na snaze ČT poškodit (článek Přes ČT se praly peníze z dubna 2015), a konečně i vzhledem k tomu, že majitel mediálního domu Mafra před několika dny obvinil bez jakýchkoli důkazů zaměstnance České televize z nekalého jednání, rozhodli jsme se ještě před publikací případného článku v Mladé frontě Dnes zveřejnit kompletní znění otázek i odpovědí. Činíme tak ve snaze neocitnout se zítra v pozici, kdy bychom museli až zpětně dementovat dezinformační text o České televizi. A to navíc v den, kdy bude Rada České televize rozhodovat o volbě nového generálního ředitele České televize a také o aktuálních stížnostech na zpravodajství," uvedla tisková mluvčí televize Alžběta Plívová.

ČT dodala, že ji znepokojuje načasování článku v MF Dnes společně se třemi stížnostmi na zpravodajství České televize, které Andrej Babiš v posledních dnech zaslal Radě ČT.

Česká televize v odpovědích jednoznačně vylučuje, že výběr PR agentur má nějaké souvislosti s novelou zákona o ČT a ČRo, které jsou aktuálně ve Sněmovně, s registrem smluv, s volbou ředitele ČT či s tím, že jeden z vlastníků agentury Bison & Rose je poradcem ministra vnitra Chovance. Uvádí, že veřejná zakázka byla poprvé vypsána už v dubnu 2016 (psali jsme zde). Na konci ledna 2017 byly uzavřeny rámcové smlouvy se společnostmi Bison & Rose, AMI Communications a Stance Communications.  

Středeční vydání MF Dnes přináší článek věnovaný České televizi na titulní straně s názvem "ČT dá 12 milionů na svoji dobrou pověst". Deník zdůrazňuje, že výběr uzavření smluv s PR agenturami přichází v době politického boje o ČT. Hned v úvodu také konstatuje, že agentura Bison & Rose je spoluvlastněná Milošem Růžičkou, "vlivným poradcem ministra vnitra", přibližuje deník. Cituje také bývalého předsedu Rady ČT Milana Uhdeho. Prezentovaný citát sděluje, že ČT by neměla používat peníze koncesionářů na najímání PR agentur, má k těmto účelům využít vlastní aparát.

mfd

Generální ředitel České televize Petr Dvořák označil středeční článek MF Dnes za lživý. Podle jeho slov účelově spojuje věci, mezi nimiž není souvislost. Za hranou označuje "nálepkování" zaměstnanců České televize v souvislosti s jejich osobními životy. "Připomíná to estébácké metody 50. let bývalého Československa," zmínil na středečním jednání Rady ČT. Rozporoval také vyznění textu. "Nenajímáme si agentury na vylepšení image, ale na komunikaci pořadů na internetu," uvedl s tím, že pro ČT je toto výhodnější forma než budovat vlastní oddělení specializované na online komunikaci. Za lživý také označil článek serveru Expres.cz o reportáži brněnské ČT.

Mediální skupina Mafra si za článkem stojí. „Česká televize je veřejnoprávní instituce financovaná z koncesionářských poplatků. Proto by její aktivity měly být transparentní. Nerozumíme tomu, proč to není  v zájmu i  generálního ředitele. Nervózní reakce a invektivy ze strany Petra Dvořáka jsou nedůstojné. Na informacích, které jsme zveřejnili, trváme,“ uvedla ve středu tisková mluvčí společnosti Mafra Silvie Škábová.

Otázky zaslané deníkem MF Dnes a odpovědi České televize

 

1. K čemu ČT zmíněné služby potřebuje? Co je cílem zakázky? Čemu přesně se bude vybraná trojice agentur věnovat?

Veškeré informace k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele: zde

A ve Věstníku veřejných zakázek: zde a zde

Časová osa:

4.9. 2015 – veřejná zakázka byla zveřejněna v rámci předběžného oznámení.

4.4. 2016 – zakázka byla poprvé vypsána.

15.6. 2016 – zakázka byla zrušena, neboť počet uchazečů neumožňoval uzavření rámcové smlouvy

1.7. 2016 – vyhlásila Česká televize veřejnou zakázku podruhé se stejným předmětem plnění.

23.1. 2017 – uzavřela Česká televize rámcovou smlouvu se třemi společnostmi.

V těchto dnech probíhá uzavírání smluv na dílčí zakázky vyplývající z rámcové smlouvy. Jedna ze zakázek se týká komunikace nových pořadů České televize na sociálních sítích a internetu, druhá komunikačních a organizačních aktivit České televize v rámci kulturních a charitativních projektů, třetí pak evropské kampaně Evropské vysilatelské unie na podporu médií veřejné služby.

Formální průběh zakázky:

Zakázka byla vyhlášena v otevřeném nadlimitním řízení, informace o ní byly zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a evropském věstníku TED. Jde o nejtransparentnější druh řízení dle legislativy EU.

Hodnotícími kritérii byla z 50 % nabídková cena a z 50 % kvalita návrhu strategie a plánu komunikace ČT mimo televizní vysílání, tedy primárně na internetu.

Jednotlivá hodnoticí kritéria byla konzultována i s profesní asociací PR agentur.

ČT obdržela dne 15. 8. 2016 celkem 4 nabídky, z nichž jedna musela být v rámci posouzení z důvodu nesplnění požadavků vyřazena. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky, se všemi 3 uchazeči byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena rámcová smlouva.

Jde o společnosti Bison & Rose, s. r. o., AMI Communications, spol. s r. o., a Stance Communications, s. r. o.

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je „zajištění strategického poradenství a dalších služeb v oblasti Public Relations (dále jen „PR“) České televize za účelem posílení efektivity komunikace s diváky zejména v oblasti on-line platforem“.

Jde tedy o zakázku, jejímž cílem je zlepšit komunikaci původní tvorby České televize a jejích pořadů primárně na internetu a sociálních sítích. Česká televize nemá v této expertní oblasti vlastní odborné pracovníky a je pro ni neefektivní je dlouhodobě zaměstnávat.

Hodnota zakázky:

Maximální hodnota rámcové smlouvy je 9 700 000 korun na dobu čtyř let, tedy cca 2,5 milionu na rok a tři agentury. Tento objem však pouze určuje rámec, který zadavatel, tedy Česká televize, je oprávněn čerpat na základě svých potřeb dle prováděcích smluv a částku tedy nemusí vyčerpat celou.

2. Má zakázka souvislost s návrhem zákona o České televizi a Českém rozhlase, kterou se nyní snaží část poslanců prosadit ve Sněmovně? Pracují agentury i v této oblasti?

Žádná souvislost zde není a její hledání je účelové. Obsahově, časově i fakticky jde o zcela nespojitelné události.

Zakázka se týká pouze oblasti PR, a to PR ve sféře původní tvorby a pořadů České televize. Žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat, podobně jako nemůže být například veřejná zakázka na nákup nové kamerové techniky použita na stavební práce.

Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla poprvé veřejně oznámena již v září roku 2015, tedy v době, kdy ještě žádný takový návrh neexistoval. Ten byl předložen až o rok později.

Žádné agentury v této oblasti pro Českou televizi nepracují. Ani v rámci této zakázky, ani mimo její rámec.

Pro doplnění uvádíme, že ani jedna ze tří agentur vysoutěžených v rámci této VZ ještě nezačala pro Českou televizi pracovat, neboť se dílčí zakázky spadající pod danou rámcovou smlouvu teprve připravují.

3. Má zakázka souvislost s registrem smluv, respektive pozměňovacím návrhem, který podal poslanec Jan Birke? Z jakého důvodu byla zakázka poprvé zrušena ve stejném měsíci, kdy pan Birke pozměňovací návrh podal?

Taková souvislost zde není a vzhledem k předmětu plnění zakázky, době jejího vypsání a dalším skutečnostem ani být nemůže.

Zakázka se týká pouze oblasti PR a žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat.

Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla veřejně oznámena v době, kdy ještě nebyl ani znám, ani schválen původní zákon o registru smluv. Natož aby již existoval návrh na jeho novelizaci…

Zakázka byla poprvé zrušena 15. 6. 2016, a to z důvodu, že Česká televize obdržela pouze dvě nabídky, přičemž jen jedna z nich mohla být na základě splnění požadavků postoupena k hodnocení. Předpokladem veřejné zakázky však bylo uzavření rámcové smlouvy s více účastníky. Česká televize tak zadávací řízení zrušila a vyhlásila jej znovu. Zrušení tendru nemělo souvislost s žádnými jinými skutečnostmi.

4. Má zakázka souvislost s volbou ředitele ČT? Půjdou finance pouze AMI Communications nebo i sesterské společnosti Pan Solutions, která už v minulosti za pana Dvořáka lobbovala?

Ani zde nelze hledat žádnou souvislost. Česká televize se rozhodla služby, jež jsou předmětem plnění zakázky, poptat už v září roku 2015, tedy dva roky před tím, než uplyne mandát stávajícímu řediteli ČT. Tehdy nepředpokládala, že výběrové řízení se protáhne až do konce roku 2016.

Česká televize podepsala na základě výsledků veřejné zakázky rámcovou smlouvu se třemi společnostmi. Žádné jiné společnosti nemohou a ani nebudou v jejím naplňování figurovat.

Česká televize žádnou spolupráci se společností PAN Solutions neplánuje. Naposledy probíhala spolupráce mezi Českou televizí a PAN Solutions v prosinci roku 2013, což je veřejně známý fakt.

5. Mělo vliv na výběr vítězných agentur to, že manželka zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského je partnerkou vítězné Bison & Rose?

Rámcová smlouva byla uzavřena se třemi uchazeči vybranými na základě předem stanovených hodnoticích kritérií. Hodnocení bylo provedeno hodnotící komisí, jejíž členové nebyli podjati, tj. ani nebyli a nejsou v jakémkoli vztahu s uchazeči či jejich rodinnými příslušníky.

Pan Lutonský působí na postu zástupce šéfredaktora zpravodajství. Nikdo ze zpravodajství České televize se nepodílel ani na rozhodnutí zakázku vypsat, ani na jejím zadání, na jejím procesu či jejím vyhodnocení.

Předmět zakázky nijak se zpravodajstvím nesouvisí.

6. Mělo vliv na výběr vítězné agentury to, že spolumajitel Bison & Rose Miloš Růžička je poradcem ministra vnitra? 

Ne. Takovému bodu neodpovídá žádné z hodnotících kritérií veřejné zakázky. Obáváme se, že tato i předchozí otázky zcela přehlížejí základní principy zákona o zadávání veřejných zakázek a jsou vedeny snahou účelně propojit nespojitelné jevy.

-mav-

Pozn.: Aktualizovali jsme ve středu 15.2. 2017 o informaci týkající se středečního vydání MF Dnes, o reakci generálního ředitele ČT Petra Dvořáka na středečním jednání Rady ČT a o stanovisko skupiny Mafra.