Mediální slovník

Afinita

Afinita (TAI, Target Affinity Index, vhodnost) je index, který popisuje vhodnost konkrétního média (magazínu, TV pořadu) pro cílovou skupinu. Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle dospělí 15+ nebo dospělí 12+). Počítá se jako sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v populaci. Tedy TRPs/GRPs v daném médiu.

Čím vyšší afinita, tím je médium vhodnější pro oslovení konkrétní cílové skupiny. Obvykle afinita vyšší než jedna znamená, že médium je vhodné pro použití v kampani (cílová skupina ho sleduje relativně více než populace). Ne vždy je však možné dosáhnout afinitu vyšší než 1. V cílových skupinách, jejichž konzumace daného média je obecně nižší oproti populaci (typicky – sledovanost TV produktivními muži 30-45 let) může afinita daného mediatypu dosahovat nižších hodnot, přesto se bude jednat o vhodné médium pro kampaň díky vysokému zásahu.

Související pojmy:

Net ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceGRP - Gross Rating PointTRP - Target Rating PointOTSOTH