Čtenost novin a časopisů v pandemii mírně vzrostla

středa, 3. června 2020, 16:45 Tisk, Výzkum, Koronavirus na jaře 2020 MediaGuru

Tištěná média jsou pro čtenáře důvěryhodná, většina populace označuje roli tisku za důležitou.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Více než 70 % populace České republiky označuje roli tištěných médií při informování v nouzovém stavu za důležitou. Důležitou roli tisku vidí i ti, kteří nemají žádné předplatné. Za dostačující považuje informace, které nabízejí noviny a časopisy, 8 z 10 dotázaných. Ukazuje to výzkum, který si u agentur Median a Stem/Mark zadala Unie vydavatelů a který se zabýval rolí tisku v době pandemie.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že v době omezení souvisejících s koronavirem četlo noviny a časopisy více 17 % dotázaných. Naopak 15 % lidí do průzkumu uvedlo, že tisk četli méně. Stejnou čtenost deklarovalo 53 % respondentů.

Čtvrtina z těch, kteří četli tištěná média více, předpokládá, že se k původní nižší frekvenci již vracet nebude. Polovina lidí deklaruje i více času na čtení novin a časopisů obecně. To se projevuje především tím, že čtou každé vydání více do hloubky nebo získávají informace více různých titulů (novin a časopisů).

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Pandemii jako vhodný okamžik pro zřízení předplatného denního tisku vnímají téměř dvě pětiny respondentů, tentokrát především nejmladší účastníci výzkumu.

„Za největší výhody tisku oproti jiným médiím považují účastníci výzkumu především časovou flexibilitu – k článkům je možné se vracet kdykoliv, číst je podle vlastní nálady a volného času a tak dlouho, jak to čtenář uzná za vhodné," uvedl Jan Burianec ze Stem/Mark.

Jedním z hlavních obecných poznatků z výzkumu je skutečnost, že tisk (spolu s televizí) nabízí informace objektivnější, pravdivější, důvěryhodnější a ověřené na rozdíl od sociálních sítí i internetu obecně.

Mezi často zmiňovanými výhodami tisku je i možnost sdílení konkrétního výtisku novin či časopisu se svým okolím. Na novinách a časopisech oceňují především dostupnost a to, že je možné je s sebou vozit. Jsou rovněž vnímané jako vhodná alternativa k obrazovce (ať už počítačové nebo televizní). 50 % lidí souhlasí s výrokem „miluji četbu časopisů“. Pro bezmála 40 % jsou noviny a časopisy neodmyslitelnou součástí životního stylu.

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Výzkum také zjišťoval, jak reklamní kampaně a inzerci v tisku respondenti obecně hodnotí. Hodnocení tiskové reklamy vychází pozitivně – čtenáře ze všech mediatypů ruší nejméně. Oceňují zároveň, že tištěná reklama přináší spotřebitelsky užitečné informace, ke kterým se mohou v případě potřeby kdykoliv vracet.

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Zdroj: Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

„Šetření ukázalo, že době trvání nouzového stavu v České republice došlo spíše k mírnému celkovému nárůstu čtenosti. Tisk je v této souvislosti také vnímán jako vhodný mediatyp pro chvíle odpočinku od obrazovek. Reklama v tisku je přitom příjemci reklamního sdělení vnímána pozitivně, a to jako nejméně rušivá,“ uvedl ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Celou prezentaci si můžete prohlédnout v dokumentu níže.

Výzkum realizovaly společně agentury Median a Stem/Mark ve dnech 7. 5. – 15. 5. 2020.  Každá agentura zajistila více než 600 výzkumných rozhovorů formou vyplněných dotazníků. Celkem bylo dotázáno 1212 respondentů metodou CAWI (on-line) a CATI (telefonického) dotazování. Respondenti byli vybíráni podle kvótního výběru, výzkum je reprezentativní pro populaci České republiky s respondenty ve věkovém rozmezí 15-79 let podle základních sociodemografických proměnných (kraje, věku, pohlaví, vzdělání a velikosti obce).

-mav-