Vydavatelé a SPIR vyzývají k účasti na zřízení kolektivního správce

středa, 29. června 2022, 07:25 Tisk, Internet & Mobil MediaGuru

Profesní sdružení Unie vydavatelů a SPIR vyzývají vydavatele a provozovatele k tomu, aby se zapojili do příprav zřízení kolektivního správce.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

V souvislosti s implementací evropských směrnic modernizujících autorské právo z roku 2019 uspořádala Unie vydavatelů společně se Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) seminář k novele autorského zákona. Vydavatele by měla zajímat především otázka zřízení kolektivního správce vydavatelských práv, který má být na základě nové legislativy ustanoven a který má zajišťovat finanční vypořádání k držitelům autorských práv. 

„Řešení kolektivní správy, přínosné pro celý vydavatelský trh, má zásadní podmínku, kterou je shoda napříč vydavatelskými domy, ať již jsou tradičně více tiskové nebo fungují téměř výhradně v online prostředí. Proto se SPIR společně s Unií vydavatelů rozhodly uspořádat seminář, jehož cílem bylo představit aktuální stav implementace směrnic modernizujících autorské právo. Neděláme rozdíl v tom, jaké má kdo postavení na trhu, naší ambicí je, aby byly slyšet názory všech, kteří o to projeví zájem. Proto jsme vyzvali účastníky, aby se zapojili do práce přípravného výboru pro kolektivní správu, kde bude diskuse pokračovat,“ komentoval účel semináře Michal Hanák, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

„Unie vydavatelů se jako člen evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA již více než tři roky intenzivně zabývá transpozicí směrnice a přípravou podmínek pro vznik kolektivního správce práv vydavatelů vůči digitálním platformám. Jsme proto rádi, že ve spolupráce se SPIR můžeme nyní informovat všechny české vydavatele o možnosti jejich aktivního nebo pasivního zapojení se do této činnosti. Pokud budou mít vydavatelé zájem získat více informací, nebo se přímo aktivně zapojit, potom jim doporučujeme zvážit odpovídající formu členství v jedné z výše uvedených profesních asociací,” uvedl Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Na semináři byly představeny hlavní parametry implementační novely autorského zákona a popsán momentální stav jejího projednávání. Účastníci pak byli seznámeni zejména s článkem 15 směrnice, který je pro vydavatele stěžejní, neboť se věnuje zavedení nového práva vydavatelů tiskových publikací. Bylo představeno jeho původní evropské znění i způsob jeho české implementace.

Prezentace se také věnovala evropskému kontextu této směrnice a dodatečným pozměňovacím návrhům, které se objevily v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně. 

Otázky pro Václava Macha, výkonného ředitele Unie vydavatelů

Jaké jsou teď možnosti zapojení do výboru? A co bude přípravný výbor nejdřív dělat?

Existují celkem dvě základní možnosti – pasivní nebo aktivní přístup ke spolupráci. V případě pasivního přístupu zcela postačí se zaregistrovat a dostávat pravidelně veškeré podkladové materiály. Až bude kolektivní správce založen, tak pouze postačí definovat rozsah zastupovaných práv vydavatele a nechat se kolektivním správcem zastupovat. Aktivní přístup znamená stát se řádným členem některé profesní asociace a delegovat odpovědné pracovníky za jednotlivé činnosti. Dále to předpokládá podílet se aktivně a dobrovolně s ostatními vydavateli na formulování všech připravovaných podkladových dokumentů, případně nést související náklady se vznikem kolektivního správce. Přípravný výbor v současné fázi stanovuje své priority a schvaluje projektový plán činnosti odborných pracovních skupin, které fungují s využitím odborného potenciálu členské základny obou asociací a jejich specializovaných pracovních skupin (například Rady pro mediální právo v rámci Unie vydavatelů, nebo Komise Public Affairs SPIR). Stejně tak byli přizváni ke spolupráci například také zástupci menších vydavatelů z řad členů AOV (Asociace online vydavatelů). Tito zástupci musí následně společně vytvořit a veřejně připomínkovat jednotlivé návrhy dokumentů (sazebník licenčních poplatků, návrh znění vzorové licenční smlouvy, rozúčtovací mechanismus správce, mezinárodní smlouvy o zastupování na dalších trzích, interní kontrolní mechanismy, atd.), které potom kolektivní správce využije při podání žádosti o registraci u Ministerstva kultury ČR. V současné době probíhá veškeré jednání formou konsensu všech zapojených vydavatelů, ale do budoucna se předpokládá nastavení interních rozhodovacích mechanismů kolektivního správce, které budou především respektovat zájmy všech vydavatelů na trhu.

Má právě z tohoto výboru vzejít kolektivní správce? A jaký bude vztah se SPIR a UV?

Kolektivní správce bude zcela samostatný nový subjekt, ale členy přípravného výboru jsou již nyní zástupci všech vydavatelských mediálních domů, které reprezentují převážnou většinu všech vydávaných titulů tiskových publikací (tištěných i online) dostupných na trhu v ČR. Do činnosti přípravného výboru jsou zapojeni také ČTK nebo Seznam, který je také tvůrcem obsahu a jehož vydavatelská práva bude kolektivní správce potenciálně také zastupovat. Unie vydavatelů se přípravou vzniku „českého národního kolektivního správce vydavatelských práv“ zaobírá již déle než 3 roky, takže je zcela logické, že podkladové materiály budou vycházet z naší technické, organizační a legislativně-právní podpory, kterou budeme tomuto subjektu i nadále poskytovat. Významný přínos a know-how představuje také mezinárodní spolupráce v rámce evropských vydavatelských asociací. Stejně tak kolektivní správce využije data o měření trhu v ČR (např. data z měření NetMonitor – page views (PV) a visits, ABC ČR - Audit Bureau Circulation ČR – měření tištěného, distribuovaného a prodaného nákladu, nebo výsledky výzkumu Media projekt o čtenosti jednotlivých titulů), které jako zadavatelé příslušných výzkumů provádí právě profesní asociace SPIR a Unie vydavatelů.

Kdy očekáváte schválení zákona?

S ohledem na legislativní proces v Poslanecké sněmovně očekáváme druhé a třetí čtení v průběhu září až října 2022 a následně projednání v Senátu. Publikování ve Sbírce zákonů a účinnost novely autorského zákona bych předpokládal nejpozději od začátku roku 2023.

Peníze bude vyjednávat s platformami právě kolektivní správce? A jak to bude s rozdělováním peněz? Mechanismus určí právě budoucí kolektivní správce?

Finanční podmínky licencí u vydavatelských práv bude vyjednávat kolektivní správce a bude tak činit zcela samostatně, nebo v součinnosti s dalšími kolektivními správci na dalších evropských trzích. V každém případě vyjednané podmínky budou vycházet ze srovnatelných podmínek na obdobně velkých evropských trzích nebo z licenčních podmínek za obdobná vydavatelská práva, sjednaných jinde ve světě. Nelze přitom očekávat, že by v České republice nadnárodní společnosti provozující digitální platformy vyhledávání, agregace vydavatelského obsahu nebo sociálních sítí, nabídly vydavatelům výrazně výhodnější nebo snad méně atraktivní podmínky. Přesto však bude kolektivní správce schopen nabídnout transparentní a férové podmínky všem zastupovaným vydavatelům, jejichž práva bude zastupovat, a to bez ohledu na jejich velikost nebo postavení na trhu. Kolektivní správce si bude muset nastavit transparentní rozúčtovací mechanismus pro přerozdělování všech vybraných licenčních poplatků. Tento mechanismus bude součástí podkladů schvalovaných Ministerstvem kultury, stejně jako sazebník poplatků a bude platit vždy na nadcházející období (např. cca 3 let). Pro naprostou většinu českých vydavatelů bude přitom tento kolektivní správce tím nejefektivnějším způsobem, jak se dostat ke spravedlivé kompenzaci za užívání jejich vydavatelského obsahu v online prostoru.

Všichni vydavatelé, kteří mají zájem podílet se na práci přípravného výboru pro kolektivní správu, se mohou přihlásit na emailech unie@unievydavatelu.cz nebo info@spir.cz.

-mav-