VŠKK uspořádala konferenci o kreativním přístupu

pondělí, 24. června 2019, 07:40 Aktuality, Reklama MediaGuru

Je nepochybné, že kreativní přístup k řešení komunikačních strategií v komerčním i nekomerčním světě bude sehrávat stále významnější úlohu, píše Dušan Pavlů.

Foto: VŠKK

Foto: VŠKK

Každá vysoká škola si během své existence postupně profiluje své vědeckovýzkumné zaměření, fakulty a katedry formují své vlastní specifické zaměření a na ně navazující badatelské úsilí: bádají, prezentují, konferují. Ale nová vysoká škola? Soukromá? Prakticky orientovaná? Jde to vůbec?

Je to obtížné, ale je třeba se o to pokusit. Proto se vedení Vysoké školy kreativní komunikace v Praze rozhodlo nastartovat svou badatelskou orientaci uspořádáním mezinárodní vědecké konference, která skutečně předznamenává první kroky na cestě postupného utváření vědeckovýzkumného zaměření té části vysoké školy, která se orientuje na efektivitu marketingové komunikace.

Jsme svědky i spolutvůrci toho, jak stále intenzívnější aplikace prvků umělé inteligence do běžného života, ale především do sféry médií a komplexu aktivit utváření životního stylu mění náš každodenní život. Je nepochybné, že kreativní přístup k řešení komunikačních strategií v komerčním i nekomerčním světě bude sehrávat stále významnější úlohu. Celý sektor kreativního a kulturního průmyslu, jehož je marketingová komunikace – reklama nedílnou součástí, bude v roce 2020 v Evropě zaměstnávat více než 9 miliónu kreativních pracovníků. Jde zejména o profese v marketingové komunikaci, designu, animaci a VFX, fotografii, v různých médiích, filmu a v oborech s literárním zaměřením a v herním průmyslu. Přitom již dnes tento průmysl v Evropě produkuje cca 4,5 % HDP a vytváří 8,5 mil. pracovních míst, analogicky v Česku pak tyto hodnoty dosahují více než 2 % HDP.

Proto VŠKK uspořádala na konci dubna 2019 mezinárodní vědeckou konferenci Kreativní strategie / Strategie kreativity.  Její účastníci – 50 akademiků i praktiků z nejrůznějších oborů marketingové komunikace, komunikačních agentur a marketingového výzkumu – ve dvou odborně profilovaných sekcích prezentovali a diskutovali aktuální témata kreativního průmyslu: První sekce se zabývala strategií kreativity – kreativitou jako nástrojem formování světa marketingové komunikace, druhá zejména kreativní strategií – uplatněním kreativity v každodenní praxi marketingové komunikace.

Celkem účastníci přednesli 26 odborných příspěvků, jejichž hlavním rysem byla snaha teoretiků i praktiků dešifrovat bohaté formy aktivit kreativního průmyslu, hledat společné charakteristiky lidské kreativity a jejich uplatnění v komunikačních marketingových strategiích. Zástupci devíti vysokých škol z České a Slovenské republiky (3 profesoři a 4 docenti, 10 odborných asistentů s titulem PhD., a řada doktorandů, někteří výkonní tvůrci – současné také externí pedagogové VŠKK), projednávali zvolená témata, v nichž vedle obecnějších otázek oboru byla leitmotivem všech autorských vystoupení tematika systémového propojení teorie s praxí ve vysokoškolské výuce, ať již s nimi vystupovali akademici či výkonní tvůrci – praktici z různých typů komunikačních agentur, nebo zástupci zadavatelů. Vystoupení se týkala např. Kreativity jako předmětu vědeckého bádání, Spolupráce marketéra s kreativci, Významu kreativního průmyslu, Využití nástrojů literární komunikace v propagaci současné literatury, Kreativity v marketingu vzdělávacích institucí, Kreativity v mediálním plánovaní, Dopadů revoluce 4.0 do marketingu a marketingové komunikace a mnoha dalších aktuálních otázek kreativního průmyslu. Všechny přednesené příspěvky budou obsaženy v konferenčním sborníku.

Vedle vědomí nezbytnosti bádat v tomto sektoru a objasňovat nejen základní principy jeho fungování, ale i formy a metody vysokoškolské výuky, která musí efektivně připravovat mladou generaci na tuto blízkou dobu, bylo přínosné toto setkání teoretiků a praktiků marketingové komunikace realizovat. Nepochybně je zde aktuální potřeba učit mladou generaci tak, aby byla na tyto úkoly připravena. Na závěr konference přijali její účastníci Manifest „Nechceme být montovnou Evropy, ale jejím kreativním srdcem!“ Tato výzva si klade za cíl rozvinout a podpořit diskusi o tomto specifickém tvůrčím sektoru a seriózně zkoumat jeho teoretické atributy a praktické kulturně společenské, ekonomické a manažerské dopady v životě společnosti.

Soudím, že mezinárodní vědecká konference se zvolenou tematikou kreativní strategie a strategie kreativity je prvním dobrým krokem k hlubšímu poznávání zákonitostí kreativního průmyslu a jeho aktivit. Druhý ročník konference se uskuteční 5. března 2020.  

Autor textu: Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., rektor VŠKK