Český výbor CZ IPI zveřejnil výzvu týkající se voleb do mediálních rad

pátek, 3. května 2019, 15:35 Aktuality, TV, Rádio MediaGuru

Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu CZ IPI píše výzvu poslancům. Je znepokojena výběrem kandidátů do rad médií veřejné služby.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) zaslal v pátek poslankyním a poslancům výzvu týkající se voleb do mediálních rad. V dopise CZ IPI uvádí, že je zneklidněn nízkým zájmem některých poslankyň a poslanců o personální složení rad, projevující se například neúčastí členů a členek volebního výboru na zasedáních, kde se vybírají kandidáti, nebo při samotném hlasování ve sněmovně, a vyzývá je, aby se aktivně zapojili do voleb členů rad. Současně nabídl pomoc při výběru a posuzování kandidátů. Výzva je vydávána při příležitosti Dne svobody tisku, který se z rozhodnutí OSN slaví každý rok 3. května.

Celé znění výzvy můžete číst níže nebo na webu institutu CZ IPI.

VÝZVA K POSLANCŮM A POSLANKYNÍM POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu považuje působení veřejnoprávních médií a České tiskové kanceláře za klíčové pro demokratické fungování naší společnosti. Při příležitosti Světového dne svobody tisku, který se z rozhodnutí Organizace spojených národů slaví vždy 3. května, se obracíme na poslance a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s touto výzvou týkající se voleb do mediálních rad, tedy do Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání, Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady České tiskové kanceláře.

Jsme přesvědčeni, že členy těchto rad by měly být respektované osobnosti mající především morální a profesionální předpoklady pro to, aby mohly nést zodpovědnost za kvalitu a nestrannost veřejnoprávních médií. Stále častěji se bohužel stává, že jsou do rad zvoleny i osoby, které jedno, druhé nebo žádné z obou kritérií nesplňují, což se negativně projevuje při jednání a rozhodování rad. Média jsou pak ovlivňována nekvalifikovanými diskusemi i pokusy o neprofesionální zásahy do jejich činnosti a personálního obsazení.

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vznikl v letošním roce jako sekce renomované zahraniční organizace (International Press Institute), která se zabývá sledováním svobody slova po celém světě. Členy IPI jsou přední novináři a představitelé médií z celého světa. Našim cílem není jen se vyjadřovat k situacím, kdy je svoboda slova ohrožena, ale především se snažit, aby k nim vůbec nedocházelo. Touto snahou je proto vedena výzva, se kterou se na vás obracíme.

Zneklidňuje nás nízký zájem některých z vás o personální složení rad, projevující se
například neúčastí členů a členek volebního výboru na zasedáních, kde se vybírají kandidáti, nebo při samotném hlasování ve sněmovně. V minulosti jsme se také při obhajobě kandidátů setkali s tím, že ti, co pro ně hlasovali, tvrdili, že úplně neznali minulost jednotlivých kandidátů atp. Vyzýváme vás, abyste se aktivně zapojili do voleb členů rad. Nabízíme pomoc při výběru kandidátů. Jsme připraveni kterémukoliv poslanci nebo klubu navrhnout kandidáty na místa do rad nebo posoudit návrhy, které mají k dispozici.

Před třiceti lety v naší zemi padl totalitní režim. Jedním z nejčastějších hesel demonstrantů na všech shromážděních v roce 1989 byla ta, která volala po svobodných médiích. Vyzýváme vás, abyste využili svého vlivu k ochraně českých médií a nenechali je poškozovat tím, že v mediálních radách převáží nekvalifikované a partikulární zájmy nad profesionalitou a svobodou slova.

V Praze 2. května 2019

Michal Klíma
Předseda