Komunikační odvětví očekává propad o 85 mld. Kč, píše vládě

čtvrtek, 9. dubna 2020, 08:15 Reklama, Koronavirus MediaGuru

Komunikační obor předpokládá pokles obratu o 85 mld. Kč. Několik profesní komunikačních asociací se proto obrací na vládu s memorandem.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Profesní organizace z oboru komunikace, např. AKA, AČRA, ADMEZ nebo ASMEA se obrátily na vládu České republiky s memorandem. Vyzývají vládu, aby zabránila v maximální míře poklesu ekonomiky, propadu poptávky a nabídky na trhu. Dále, aby vláda doplnila program Antivirus o flexibilní doložku a aby neplýtvala lidskými zdroji na zbytečnou administrativu.

Profesní asociace dále žádají, aby vláda vytvořila, na základě již v minulosti připravených programů, projekty RESTART.

Komunikační obor předpokládá, že v důsledku pandemie koronaviru, v závislosti na vývoji situace, jeho obrat poklesne až o 50 %, tj. o 85 miliard korun. Ztrátové dopady na státní rozpočet pak odhaduje ve výši 17,5 miliardy korun ročně.

Celé memorandum zveřejňujeme níže.

PROHLÁŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO PRŮMYSLU A VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Toto prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard korun, je reakcí na dopady způsobená opatřením ke zvládnutí epidemie koronaviru na podnikatele a živnostníky pracující v komunikačním průmyslu.

Dne 2.4. 2020 proběhla konference profesních organizací komunikačního průmyslu. Představitelé oborových organizací kvantifikovali očekávané dopady „koronavirové krize“ do tohoto průmyslového odvětví. Komunikace dosahuje obratu největších průmyslových odvětví v ČR, jako je například chemický průmysl. S ohledem na ekonomický význam i společenskou, informační úlohu komunikace, se níže podepsané profesní svazy obracejí na vládu České republiky s následujícím memorandem:

Komunikační průmysl je hybnou silou ekonomiky – stimuluje nabídku i poptávku. V případě poklesu dojde dominovým efektem k jejich snížení ve všech vzájemně provázaných oborech. Komunikační průmysl zajišťuje efektivní komunikaci mezi výrobci a spotřebiteli, a tedy i efektivní tržní nabídku. Pokles našeho oboru může vést ve svém důsledku k plýtvání výrobními zdroji na zboží a služby, po kterých nebude relevantní poptávka, a tedy i ke zpomalení návratu ekonomiky do standardních kolejí. Stejnou zkušeností si trhy prošly v letech 2008 a 2009.

Profesionální subjekty podnikající v oboru komunikace, členi profesních organizací jsou povinni dodržovat etická pravidla komunikace a samoregulační opatření. Upozorňujeme tedy také na rizika spojená s celospolečenskými dopady oslabení nebo rozpadu profesních struktur.

Obor předpokládá, v závislosti na vývoji situace, pokles až o 50 % obratu, tj. o 85 miliard korun. Tento pokles bude znamenat výpadek na daňových příjmech státu (korporátní daň a DPH) více než 12 miliard korun jen na straně koncových subjektů (výpočet nezahrnuje daňové odvody dodavatelských firem).

Komunikační průmysl je jedním z oborů, ve kterém je největší podíl lidské práce. Náklady na odbornou lidskou práci tvoří až 50% nákladů v oboru. V oboru pracuje okolo 100 000 lidí, přičemž zhruba polovinu tvoří zaměstnanci a polovinu návazné živnosti OSVČ. Obor předpokládá pokles pracovních míst o 25% a pokles v sektoru OSVČ až 40%. Takový pokles způsobí na straně státu výpadek sociálních a zdravotních odvodů ve výši téměř 5 miliard korun ročně.

Komunikační průmysl je odvětvím tzv. business to business obchodu, na které budou současná opatření a následný ekonomický pokles dopadat v delším časovém horizontu.

Předpokládaný pokles komunikačního průmyslu tedy připraví státní pokladnu ročně o příjmy přibližně ve výši 17,5 miliardy korun. Lze však předpokládat, že pokud by se tento scénář naplnil, pak bude stejný propad ve státních příjmech pokračovat i v dalších minimálně dvou letech. Celkově tedy, pokud stát nepřijme potřebná opatření, může přijít až o 51 miliard příjmů, přičemž dopady budou v řádu miliard vyšší o výpadek daňových odvodů dodavatelských subjektů. 

Vyzýváme proto vládu, aby zabránila v maximální míře poklesu ekonomiky, propadu poptávky a nabídky na trhu.

Vyzýváme vládu, aby svá ekonomická opatření upravila s ohledem na odvětví, která budou „koronavirovou krizí“ postižena v delším časovém horizontu

Žádáme, aby vláda zajistila kupní sílu obyvatelstva následujícími opatřeními:

 • Aby vláda vyplácela po dobu trvání opatření proti šíření epidemie všem OSVČ průměrnou měsíční mzdu, a to bez zbytečné byrokracie. Veškeré potřebné údaje o všech OSVČ má stát k dispozici a k převodu předmětné měsíční mzdy na účty živnostníků nepotřebuje žádné dodatečné údaje. V oboru komunikace budou náklady na toto opatření při předpokladu trvání opatření v délce dvou měsíců ve výši cca 3,5 miliardy korun.
 • Aby vláda doplnila program Antivirus o flexibilní doložku, která by umožnila zaměstnavatelům využít dotaci na mzdy zaměstnanců kdykoli do konce roku 2020. V oborech, na které dopadne ekonomická recese, předpokládáme větší potřebu podpory až v následujících měsících. Pomohlo by tedy, kdyby zaměstnavatel mohl podporu čerpat ve dvou měsících dle své volby do konce roku 2020. Náklady na toto opatření při současném zachování parametrů programu Antivirus – režim B by byly maximálně 2,6 miliardy korun.
 • Aby vláda neplýtvala lidskými zdroji na zbytečnou administrativu, aby využila rychlá a efektivní opatření, která zajistí peníze v oběhu a udržela kupní sílu obyvatel České republiky. Lidské zdroje jak na straně občanů, tak na straně úředníků veřejné správy teď potřebujeme jinde než u papírů.

Žádáme vládu, aby snížila zátěž podnikatelů v oboru komunikace související s platbami veřejným institucím financovaným ze státního rozpočtu. Zejména se jedná o odpuštění plateb a poplatků souvisejících s podnikáním v oboru, například nájemné za outdoorové plochy apod. máme za to, že odpuštění plateb je nejjednodušším nástrojem pomoci.

Vyzýváme vládu, aby se začala soustředit na programy RESTART, které zajistí co nejrychlejší návrat k normálnímu způsobu života. Respektujeme opatření Vlády České republiky zaměřená na ochranu lidských životů a zdraví. Jsme ale přesvědčeni, že je již čas začít realizovat opatření, která zabrání následné a zbytečné ekonomické krizi.

Žádáme, aby vláda vytvořila, na základě již v minulosti připravených programů, následující projekty RESTART:

 • Rozšíření uznatelných nákladů na bezúročné či státem garantované zvýhodněné úvěry tzv. COVID o náklady na komunikaci, kterými podnikatelé podpoří prodej svých produktů a služeb a nastartují tak znovu své podnikání.
 • Vytvoření dlouhodobého dotačního titulu na podporu marketingových aktivit podnikatelských subjektů o objemu 5 miliard korun, který pomůže podnikatelským subjektům bez ohledu na jejich velikost realizovat efektivní programy na podporu prodeje.
 • Zvýšení podílu investic do komunikace ze strany státu o 2 miliardy ročně pro rok 2020. Tedy na dvojnásobek současných investic. ČR s investicemi do komunikace dlouhodobě výrazně zaostává ve srovnání s většinou západních států. Zadejte profesionální komunikaci veřejné správy směrem k obyvatelům této země. To je investice, která se vrátí nám všem.

Veškeré výše uvedené požadavky představují pro stát náklady, které jsou ve vztahu k riziku únosné a efektivní. Riziko budoucích výpadků státních příjmů a dalších dlouhodobých ekonomických dopadů, kterými bude naše země postižena v dalších letech, je vysoké, pokud nyní nebude stát investovat do kupní síly obyvatelstva. Následky bychom řešili v mnoha dalších letech. Jsme přesvědčeni, že propočty v ostatních odvětvích budou vycházet obdobně. Je tedy v zájmu celé České republiky nyní investovat do udržení tržní poptávky a nabídky tak, abychom v budoucnu netrpěli dopady dnešních špatných rozhodnutí.

Profesní organizace z oboru komunikace podporující tuto výzvu ke dni 8.4. 2020:

 • AKA – Asociace komunikačních agentur
 • Asociace BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení
 • AČRA - Asociace český reklamních agentur a marketingu
 • ADMEZ -Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu
 • APA – Asociace producentů v audiovizi
 • APR – Asociace public relations
 • ASMEA – Asociace mediálních agentur
 • SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy
 • ČEA – Česká eventová asociace
 • POPAI – Asociace pro komunikaci v místě prodeje

-mav-