Rada ČT rozhodne o bonusu pro GŘ, Lipovská navrhne 0 %

středa, 24. června 2020, 07:45 Aktuality, TV MediaGuru

Rada ČT bude ve středu jednat o ročním bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka. ČT je přesvědčena, že všechny parametry k jeho udělení splnila.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Rada České televize má na svém středečním zasedání (24.6.) i bod věnovaný informacím o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálnímu řediteli

Kritéria pro určení a přiznání bonusu vyplývají ze smluvní Dohody o sjednaných pracovních podmínkách schválené Radou ČT 28. 6. 2017 a skládají se z vyhodnocení hospodářských výsledků (dodržování rozpočtu a vyrovnané náklady a výnosy), úrovně televizního vysílání (kvalita programu a podíl na trhu), manažerských výsledků a plnění dalších povinností (například dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, plnění usnesení Rady a komunikace s ní, komunikace s veřejností atp.).

Česká televize uvedla, že v roce 2019 hospodařila v souladu s dlouhodobými plány schválenými Radou České televize. „Dlouhodobé plány platné pro rok 2019 předpokládaly stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 ve výši 1,3 miliardy Kč. Tento cíl byl naplněn, Česká televize měla k 31. 12. 2019 disponibilní finanční prostředky o 297 mil. Kč vyšší," konstatovala. Finanční prostředky i při výstavbě brněnského studia udržela na 1,6 mld. Kč.

Česká televize jako celek dosáhla v roce 2019 v cílové skupině 15+ podílu na sledovanosti 29,99 %, což byl nejlepší výsledek v této CS na televizním trhu. Celkový průměrný týdenní zásah programů České televize činil v loňském roce 74 %. ČT dodala, že je to více, než si pro zásah stanovila britská BBC (70 %).

Kvalitativní parametry jsou podle ČT dlouhodobě stabilní, celková hodnota spokojenosti s pořady České televize meziročně vzrostla o 1 procentní bod na 83 %, index originality za celou ČT činil 62 %. 

Index důvěryhodnosti České televize dosáhl v roce 2019 hodnoty 63 %. S výrokem „Česká televize je důvěryhodná“ rozhodně nebo spíše souhlasilo 68 % respondentů.

Rada ČT v průběhu roku 2019 nekonstatovala žádné nesplněné úkoly, povinnosti nebo nedostatky v komunikaci ze strany generálního ředitele. Pro výkon kontrolní činnosti si Rada ČT v roce 2019 vyžádala a v souladu se schváleným harmonogramem obdržela 35 zpráv a informačních materiálů. Doplňující materiály nad rámec schváleného ročního harmonogramu nebo dodatečná upřesnění byly Radě předloženy na základě jejích požadavků a v souladu s přijatými usneseními.

Nová členka Rady ČT Hana Lipovská už na svém facebookovém profilu avizovala, že generálnímu řediteli navrhne roční bonus ve výši 0 %. „Jsem přesvědčena, že práce generálního ředitele nám nedovoluje použít peníze koncesionářů k tomu, aby byla práce zaměstnance oceněna na více než 100 %, což je výše jeho platu. Zavdávají dokonce příčinu vzít v úvahu i manažerskou smlouvou připouštěnou možnost malusu. Stoprocentní mzdu podle mě dostane zaměstnanec tehdy, pokud pracuje na sto procent. Schválení bonusů generálního ředitele v plné výši by pak znamenalo, že jsme přesvědčeni o tom, že generální ředitel fungoval na 180 %," mj. napsala. Výše sledovanosti 29,99 % navíc podle jejího názoru klesla pod stanovených 30 %. 

-mav-