Asociace píší do Bruselu kvůli podpoře nezávislých médií

pátek, 25. června 2021, 08:00 Aktuality, Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Tuzemské novinářské a vydavatelské asociace píší Evropské komisi kvůli podpoře českých nezávislých médií.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Asociace online vydavatelů, Český národní výbor IPI, Asociace regionálních novinářů a Syndikát novinářů ČR společně zaslaly otevřený dopis evropským komisařům. V něm vyzývají Evropskou komisi, aby schválila český Národní plán obnovy pouze s podmínkou, že do něj budou zařazena i nezávislá média.

Plné znění dopisu Evropské komisi (EK) zveřejňujeme níže.

Plné znění dopisu EK

Vážená paní prezidentko von der Leyen, vážení komisaři,

počátkem června Vám Česká republika předložila Národní plán obnovy. Bohužel podpora nezávislých médií není v tomto plánu vůbec zahrnuta. S politováním musíme konstatovat, že česká vláda ignorovala Vaše důrazné doporučení v tomto ohledu i žádosti národních mediálních organizací.

Vážíme si Vašeho odhodlání a cíle podporovat svobodu médií jakožto pilíře evropské demokracie. Mnozí z Vás poukázali na důležitost podpory nezávislých médií, přičemž Národní plány obnovy měl být jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. "Média nejsou jen ekonomickým odvětvím, jsou pilířem naší demokracie. Proto je tento plán tak důležitý. Staví na našich největších výhodách, rozmanitosti a talentu Evropy, a má v srdci ochranu svobody projevu a umělecké svobody. Spoléháme na to, že členské státy se zapojí a využijí nástroje, které mají k dispozici na podporu tohoto odvětví, při plném respektování jeho nezávislosti a plurality médií,“ uvedla viceprezidentka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová již v prosinci 2020.“ 1)

Bohužel tomu tak v České republice nemusí být, pokud odsouhlasíte předloženou verzi Národního plánu obnovy. Naše možnosti na národní úrovni jsou v tomto ohledu omezené, protože média oficiálně nejsou zastoupena v agendě žádného ministerstva a v českém zákonodárném procesu neexistuje konzultační místo pro záležitosti týkající se médií.

Vyzýváme Vás proto, abyste v návaznosti na Vaše předchozí prohlášení požádali o začlenění podpory nezávislých médií do tohoto závazného dokumentu.
Jelikož jsme členy evropských zastřešujících organizací (EFJ, NME, IPI), máme přístup k informacím o podpoře mediálního sektoru v jiných zemích během pandemie i po ní. Je zjevné, že Česká republika je jednou z mála zemí, kde jsou nezávislá média v grantových programech zcela ignorována.2) A to navzdory skutečnosti, že svoboda médií v zemi klesá v důsledku koncentrace vlastnictví médií, oligarchizace velkých mediálních domů a zvýšeného úsilí o zpolitizování veřejnoprávních médií. Tento nebezpečný vývoj je mimo jiné popsán v několika zprávách z monitorovacích misí, které uskutečnily v minulých letech evropské profesní organizace a odborníci.3)

To je další důvod, proč je podpora z Národního plánu obnovy zásadní pro zachování plurality médií v naší zemi. Zde můžeme citovat nejnovější prohlášení prezidenta Evropské federace novinářů Mogense Blichera Bjerregårda: „Média během pandemie Covid-19 velmi utrpěla, a proto je nesmírně důležité, aby plán obnovy v každém členském státu EU zahrnoval také podporu pro nezávislá média. Česko patří mezi země, kde již máme zpravodajské pouště, zejména na lokální úrovni. V plánu obnovy existují prostředky na podporu nezávislých médií, je ovšem důležité nastavit mechanismus podpory tak, aby byla zajištěna pluralita.“

Pevně věříme, že jste si vědomi všech důsledků plynoucích ze ztráty nezávislých médií v další evropské zemi a spoléháme na Vaši včasnou reakci na toto riziko. Nyní k tomu máte přímý nástroj.

Podepsáni:
Asociace online vydavatelů
Český národní výbor IPI
Asociace regionálních novinářů
Syndikát novinářů ČR

1)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2239
https://europemedialab.eu/vice-president-vera-jourova-speech-at-the-media4europe-summit-towards-a-healthy-european-news-media-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-committee-on-culture-and-education_20210419-1345-COMMITTEE-CULT_vd

2)https://www.asociaceonlinevydavatelu.cz/media/aov-zeme-napric-evropou-podporuji-media-zasazena-pandemii-cesko-je-vyjimkou.html

3)https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/building-trust-in-journalism-czech-republic