ČT sníží počet zaměstnanců, omezí premiéry, ukončí ČT3

úterý, 31. května 2022, 11:50 TV MediaGuru

Česká televize přijímá opatření, kterými reaguje na rostoucí inflaci a stagnující výši koncesionářského poplatku.

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Česká televize sníží počet pracovních míst, zastaví velké investice nebo navýší výnosy z obchodní činnosti. Vedle omezení v oblasti sportovního vysílání nebo dočasného snížení koprodukčních vkladů do českých filmů počítá také s ukončením kanálu ČT3 nebo zpomalením výroby nových pořadů. Plán je součástí strategie udržitelnosti veřejné služby na roky 2023-2024, který na úterním setkání s novináři představil generální ředitel ČT Petr Dvořák. Za dva roky by přijatými kroky měla ČT uspořit až 910 mil. Kč. Nebudou se ale snižovat náklady na zpravodajství a investigativní publicistiku.

„Nechceme rezignovat na kvalitu programu, které děláme a nechceme kroky dělat náhodně. Proto jsme vytvořili strategii udržitelnosti veřejné služby re-vize,“ sdělil Petr Dvořák. Na úvod vysvětlil, že radikální ekonomické změny a také vládní priority v souvislosti s válkou na Ukrajině oddalují řešení, které by vedlo k vylepšení dlouhodobého financování veřejné služby, daného především výší koncesionářského poplatku.

ČT proto letos zruší 50 pracovních míst a v následujících dvou letech dalších 200 (ČT má celkem asi tři tisíce zaměstnanců). Zaměstnance chce díky tomu zaplatit lépe. Plánované investice zamýšlí ČT udržovat jen na nutné míře. To by v následujících dvou letech mohlo přinést úspory ve výši 300 mil. Kč. Sníží se také počet premiér na dvě týdně, omezí se počet premiérových dokumentů na 3-4 týdně. Omezena bude i dětská tvorba a premiérové vánoční pořady, kde bude ČT přinášet místo tří až čtyř jednu premiéru. To přinese úsporu až 320 mil. Kč. Od 1. ledna 2023 skončí také kanál ČT3, což má přinést úsporu 120 mil. Kč. Nižší budou i příspěvky na český film asi ve výši 90 mil. Kč a úspory se budou hledat i ve sportovním vysílání, což by mělo ušetřit 80 mil. Kč.

Naopak možnosti bude ČT hledat k navýšení obchodních výnosů, a to v rámci zákona, kde se bude snažit maximalizovat komerční výnosy na svých kanálech. Nabídne také odprodej sublicence na část zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru a zjišťovat bude možnosti, kam by dále šlo obchodní sdělení umístit (např. dětský kanál ČT:D zůstává záměrně od svého startu bez reklamy). V současnosti na ČT2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 procenta denního vysílacího času a na programech ČT1 a ČT24 je reklama zakázaná s výjimkou spojení s vysílanými kulturními či sportovními událostmi. 

„Když se to podaří a uděláme to chytře, budeme schopni nabídnout divákům kvalitní službu a budeme se snažit otvírat témata pro český televizní trh. Budeme hledat cesty, jak dělat věci neotřelé a nové a takové, které odpovídají tomu, co by ČT dělat měla,“ nastínil představu Petr Dvořák. I přes snížení počtu premiér by si chtěla Česká televize udržovat 30% podíl na sledovanosti. Generální ředitel ví, že dnes představený úsporný plán je „nejlepší zprávou roku" pro komerční vysílatele. „Je otázka, jestli toho budou umět využít. My se budeme snažit držet se kolem 30 %, ale to, že je to pro komerční vysílatele zpráva z nebe, to nezastírám," uvedl.

Česká televize kvůli inflaci přehodnotí dlouhodobé plány

pátek 27. května 2022

Česká televize už ve svých dlouhodobých plánech do roku 2026 naznačovala, že pro její financování v nadcházejících dvou letech do roku 2024 bylo důležité vyjasnění odpočtu DPH. Letošní růst inflace ale nutí ČT dlouhodobé plány přehodnotit. Mimo jiné úroveň inflace, se kterou do svých plánů počítala, je už teď trojnásobně až čtyřnásobně vyšší. To se promítá do vyšších nákladů především za odběr energií. Nárůst cen za odběr silové elektřiny mezi podzimem 2021 a rokem 2022 už je téměř 70 procent.

Výše koncesionářského poplatku 135 Kč měsíčně se neměnila od roku 2008 a jeho reálná hodnota se při započtení inflace sníží v roce 2023 na polovinu (61 Kč) a v roce 2024 na třetinu (50 Kč). Pokud by se výše poplatku zvyšovala adekvátně inflaci, měla by jeho výše letos představovat 210 Kč. 

Přestože ČT bude v rámci stávajících zákonných reklamních limitů hledat možnosti k navýšení komerčních výnosů, cestu ve zvýšení reklamního objemu například na 3 % generální ředitel příliš nevidí a neoznačuje ji za preferovanou variantu. „Raději bych šel cestou navýšení poplatku v míře, která by byla akceptovatelná pro veřejnost a nám umožnila se rozvíjet," uvedl.  

Strategii re-vize_2024 uvádíme níže a část prezentace týkající se finančních ukazatelů je ke stažení v dokumentu na konci textu.

Strategie udržitelnosti veřejné služby ČT pro roky 2023 a 2024

#re_vize_2024

#re_vize_kavky

 • Škrty: 300 milionů korun             
 • Česká televize musí reagovat na klesající reálnou hodnotu svých příjmů. Zatímco reálná hodnota televizního poplatku poklesla od jeho poslední úpravy v roce 2008 o 36 %, průměrná mzda v České republice stoupla za stejnou dobu o 67 %. V České televizi o 40 %. Tlak vytvářený vývojem pracovního trhu na mzdy zaměstnanců ČT je nyní ještě více akcelerovaný aktuální výší inflace a jejími dalšími predikcemi.
 • Aby ČT dokázala svým pracovníkům nabídnout relevantní mzdu a aby udržela klíčové zaměstnance, bude muset přistoupit ke snižování počtu pracovních míst. Tento krok není možné uskutečnit bez redukce výroby původních pořadů a s ní souvisejících výrobních kapacit (viz následující bod).
 • První vlna propouštění v České televizi nastane v druhé polovině roku 2022 a bude se týkat až 50 pracovních míst. Další vlna bude následovat v průběhu let 2023 a 2024 a dotkne se dalších až 200 pracovních míst.
 • Podle analýzy nákladů, kterou provedla renomovaná externí poradenská společnost GrantThornton, nelze v následujících letech očekávat, že by vnitřní úspory České televize mohly dále kompenzovat nárůst cen, ke kterému dochází postupně od roku 2008.
 • Česká televize tedy přistoupí také k redukci svého investičního programu. Zatímco v posledních 10 letech aktivně splácela historický dluh v podobě obměny zastaralých výrobních a technologických kapacit, které jsou na hraně, i za hranou, své životnosti, v následujících dvou letech omezí ČT investice do technologií pouze na ty krajně neodkladné.
 • V důsledku těchto kroků dojde například k dalšímu útlumu studiové výroby v TS Ostrava, kde již není možné za současného technologického stavu bez větší investice zajistit výrobu nových pořadů. Výroba tak bude z větší části převedena do nového studia v Brně, které je nyní technologicky nejmodernějším studiem ČT. K výstavbě nového studia v Ostravě bude ČT moci přistoupit až ve chvíli, kdy bude financování veřejné služby stabilizováno.
 • ČT v následujících dvou letech také přehodnotí svoji dosavadní obchodní strategii a bude zvyšovat podíl obchodních sdělení ve vysílání na tu hranici, kterou jí zákony umožňují. Cílem tohoto kroku je maximálně zvýšit příjem z obchodní činnosti na všech kanálech.

#re_vize_tvorba

 • Škrty: 320 milionů korun
 • Česká televize je největším producentem původní audiovizuální tvorby v České republice. V této pozici ČT zůstane, tempo výroby původních pořadů ale zpomalí.
 • I v následujících dvou letech bude důraz na kvalitu pro Českou televizi určujícím principem. Bude vytvářet pořady s významnou obsahovou i produkční hodnotou, rozvíjet originální látky i tvůrčí přístupy, pořady žánrově odvážné, ale i rodinné, vzdělávací nebo ty, které jsou věnovány divákům, kteří relevantní audiovizuální služby jinde nenacházejí.
 • Počet původních premiérových pořadů ve vysílání České televize však poklesne, a to ve všech žánrech.
 • V souvislosti se zpomalením tempa výroby ČT přistoupí i ke snižování výrobních kapacit, k omezení investic do nových technologií a snížení počtu pracovních míst. Analogicky bude mít tento krok dopad i do českého audiovizuálního průmyslu, kde ČT působí jako nejvýznamnější zadavatel.

#re_vize_program

 • Škrty: 120 milionů korun
 • Česká televize zachová i v dalších dvou letech vysílání pro všechny divácké skupiny. Omezí však počet svých kanálů a od ledna 2023 ukončí vysílání ČT3. Další změny ve složení či počtu kanálů ČT by mohly nastat po roce 2024.
 • Program ČT3 byl spuštěný v pilotním provozu v březnu 2020 jako reakce na pandemii koronaviru a vycházel z konceptu ČT klasik popsaného v projektu generálního ředitele z roku 2017. Po úspěšné pilotní fázi, která vykazovala vysokou míru divácké spokojenosti, se ČT rozhodla vysílání prodloužit. Další pokračování kanálu ČT3 však již není realizovatelné, a to do doby, kdy bude vyřešeno udržitelné financování ČT. 
 • Stěžejní podíl nákladů na provoz ČT3 představují provozní náklady, zejména odměny autorům a výkonným umělcům za znovuuvedení díla (tzv. reprízné). Dále výroba skrytých titulků a audiopopisů, dramaturgie programu nebo provoz odbavovacího pracoviště.
 • Pořady z archivních fondů ČT budou sice zařazovány do vysílání ostatních kanálů, ale s daleko menší frekvencí. A to jak z dramaturgických, tak technologických důvodů. ČT tak přijde o platformu pro plnohodnotné vytěžování své archivní tvorby.

#re_vize_sport

 • Škrty: 80 milionů korun
 • Kanál ČT sport bude i v dalších dvou letech zaměřen na menšinové, regionální či mládežnické sporty, stejně jako na prestižní domácí i mezinárodní sportovní události.
 • Pořizovací ceny sportovních vysílacích práv se však v poslední dekádě enormně zvýšily a dále rostou. Zejména na zahraničním trhu, kde tento vývoj nyní ještě zrychlují inflační vlivy. Finančně náročná je i samotná výroba sportovních přímých přenosů.
 • Česká televize proto bude nucena k omezením výroby sportovních pořadů a k omezením v oblasti vlastnictví vysílacích práv. V některých případech se tato strategie bude týkat i práv již nakoupených, a to pokud smlouva poskytuje vysílateli možnost odprodeje sublicence další televizní společnosti.
 • Česká televize tak na českém televizním trhu nabídne například odprodej sublicence na část zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

#re_vize_kino

 • Škrty: 90 milionů korun
 • Česká televize podporuje českou kinematografii formou koprodukčních vkladů do filmové tvorby určené pro kino distribuci. A to více než 100 miliony korun ročně. V roce 2021 vstoupilo do kin 39 snímků, které vznikly s přispěním ČT.
 • V této podpoře bude Česká televize pokračovat i nadále. Vklady ČT do distribučních filmů se nicméně musí s ohledem na stávající ekonomický vývoj alespoň dočasně snížit. A to téměř na polovinu.
 • ČT bude hledat v rámci svých možností i nefinanční cesty k podpoře distribučních filmů ve svých interních kapacitách, například participací na postprodukci, zapůjčením techniky nebo studií.

-mav-